corona

ตั้แต่เกิดไวรัส corona เราก็จะเห็นผู้คนเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้น การทำงานนอกบ้านลดลง การใช้จ่ายน้อยลง ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวมาก ผู้ประกอบการสู้ไม่ไหวก็ปลดพนักงาน คนตกงานมากขึ้น งานที่สามารถไปต่อได้ผ่านการทำงานออนไลน์ที่บ้านก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่า แต่งานที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องหายไป